Nie, gdyż pojęcie Kancelarii Tajnej zostało uregulowane w ustawie z dnia 5.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z wytycznymi ABW, za treścią art. 42 ust. 4 ww. ustawy, kancelaria tajna to wyodrębniona komórka organizacyjna, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległa pełnomocnikowi ochrony, obsługiwana przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ww. ustawy organizacja pracy kancelarii tajnej zapewnia możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej oraz kto z tym materiałem się zapoznał.